HARDANGER KULTURRÅD

Hardanger kulturråd er eit samarbeids – og rådgjevande organ oppretta av dei fire Hardangerkommunane Eidfjord, Kvam, Ullensvang og Ulvik.

Mandat
Rådet arbeider med kultursaker og tildeler regionale kulturmidlar. Det skal leggjast vekt på at kulturtiltaka fremjar samhald, samhandling, næringsutvikling og styrkjer Hardangerkjensla.
Rådet er eit rådgjevande organ i kultursaker i høve regionsrådet Hardangerrådet.
Mandat Hardanger Kulturråd
 

Regionalt kulturfond Hardanger

Dei vert lyst ut ein gong i året på hardanger.com og heimesidene til hardangerkommunane, samt spreid i sosiale medier.
Skriftelege søknader må sendast innan søknadsfristen. Neste søknadsfrit er 15.06.2024
Les retningslinjer for søknadane her

Medlemmer Hardanger kulturråd
Hardanger kulturråd sine medlemer er kulturleiarane i dei fire Hardangerkommunane.
Leiaroppgåva går på omgang mellom kulturleiarane. No er det Ullensvang kommune som har det administrative ansvaret og Else Marie Sandal er leiar av  Hardanger kulturråd.

Kontakt: 
Else Marie Sandal
Ullensvang kommune kommune
Tlf: 975 58 487
mail: else.marie.sandal@ullensvang.kommune.no

 

Dokument