Hardanger-Berlin

Hardanger Berlin utlysing 2024


KUNSTNARHUSVÆRET HARDANGER- BERLIN
Det skal vere mogleg å leve godt som kunstnar i distrikta, og det er då særskild viktig at ein i periodar kan søkje impulsar internasjonalt. Kunstnarhusværet Hardanger Berlin ligg i bydelen Schöneberg. Kunstnarar kan søkje om opphald i dette husværet til arbeid - eller kortare studiar. Hovuddelen av året er reservert for kunstnarar som bur i eller har deler av sitt virke i Hardanger. I tillegg kan kunstnarar frå distriktskommunar i Vestland søkje. Dei som får tildelt opphald i husværet kan bli spurd om å presentere noko frå sitt kunstnarlege virke på nett eller i samband med arrangement.

KVEN KAN SØKJE?
Du kan søkje om opphald i dette husværet om du er profesjonell kunstnar - innan alle kunstfelt - og bur i eller har deler av ditt virke i Hardanger eller andre distriktskommuner i Vestland. Du kan søkje om opphald for to veker og inntil 3 månader. Det kan gjerast unntak frå dette om det er særskilde grunnar knytt til spesielle kontaktar med institusjonar og liknande.

SØKNADSSKJEMA finn du HER
Følgjande vert vektlagt i vurderinga av søknadane:
  • Kvalitet og framdrift på søkjaren sitt kunstnarlege arbeid og potensiale for vidare utvikling.
  • Plan for opphaldet.
  • Eventuelle kontaktar med institusjonar, nettverk etc. i Berlin.
Hardangerrådet tek imot og registrerar søknadane
DIGITALT SØKNADSKJEMA

OM HUSVÆÆRET/ HUSREGLAR
Husværet ligg i tredje høgd i eit gamalt og sjamerande bygg. Det har enkel standard. Huseigar har avtale med
ein kontaktperson i Berlin for tilsyn og praktiske råd. Det er ikkje høve til framleige eller utlån til andre. Ein må
sjølv vaske etter endt opphald.
Kunstnarane som får tildelt opphald må betale 700 kr per veke per person for tildelt periode. Den som har fått
tildelt opphaldet pliktar å gi opplysning til Hardanger Kunstlag om ein har overnattande gjester, kor mange og
over kor mange døgn. Opphaldet vert fakturert i etterkant. Husreglane finn du HER

Husværet ligg rett ved S-banestasjonen Schöneberg som tek deg deg overalt, vidare til U-banen osb. Schöneberg er og eit eigna utgangspunkt for buss. Sjå kart nettstaden til Hardanger Kunstlag

KVIFOR HARDANGER - BERLIN?
Kunstuttrykk er ein del av samtida dei blir skapt i. Difor treng aktørane innan kunst og kultur - som alle andre yrkesgrupper - å oppgradera seg i kva som skjer innan sitt fagfelt. Ein treng kontakt med fagfeller og miljø som gjev nye innfallsvinklar, idear og kunnskap. Ein treng å sjå og oppleva kunst på internasjonalt nivå – og alt dette får ein i Berlin. Inntrykka frå storbyen har ein med seg som eit fagleg depot. Det gir grunnlag for utvikling av nye prosjekt, konsertar, utstillingar, ulike kultur og kunst arrangement samt i undervisning til barn og vaksne i Hardanger og Vestland. Hardanger Berlin er eit spleiselag samensatt av Hardanger Kunstlag, Eidfjord kommune, Hardangerkommunane og Vestland fylkeskommun

  Tildelt opphald 2024:
  31.12 - 4.2 Lisa Him Jensen (overført frå 2022)
  4.2 – 3.3 Victoria Guozikovski
  3.3. - 17.3 Monika Engseth
  17.3 – 7.4 Reidun Horvei
  7.4 – 21.4 Lars Ove Seljestad
 21.4 - 28.4 Annlaug Børsheim
  28.4-26.5 Helene Førde
  26.5-8.6 Vedlikehald
  8.6-23.6  Oscar Debt,Eidfjord kommune kunstnarstipend 
  23.6-7.7 Karen E. Bøen
  7.7 – 28.7 Annlaug Børsheim
  28.7-11.8 Kwestan J. Bawan
  11.8-8.9 Camilla Haukedal
  8.9-29.9  Lars Oskar Jonsson
 29.9-6.10 Nina Bang Larsen
  6.10-20.10 Olav Kristiseter
  20.10-17.11 Ådne Dyrnesli
  17.11-1.12 Brita Grov
  1.12 – 31.12 Kaeto Sweeney
Hardanger - Berling - Hardanger sin kunstnarbustad i Berlin
Berlin i bløming. Foto: Ingvild Ystanes
foto: Ingvild Ystanes
Kunstnarar i Berlin 2015