Hardanger-Berlin

Hardanger%20Berlin%20utlysing%202024%20(1)


KUNSTNARHUSVÆRET HARDANGER- BERLIN
Det skal vere mogleg å leve godt som kunstnar i distrikta, og det er då særskild viktig at ein i periodar kan søkje impulsar internasjonalt. Kunstnarhusværet Hardanger Berlin ligg i bydelen Schöneberg. Kunstnarar kan søkje om opphald i dette husværet til arbeid - eller kortare studiar. Hovuddelen av året er reservert for kunstnarar som bur i eller har deler av sitt virke i Hardanger. I tillegg kan kunstnarar frå distriktskommunar i Vestland søkje. Dei som får tildelt opphald i husværet kan bli spurd om å presentere noko frå sitt kunstnarlege virke på nett eller i samband med arrangement.

KVEN KAN SØKJE?
Du kan søkje om opphald i dette husværet om du er profesjonell kunstnar - innan alle kunstfelt - og bur i eller har deler av ditt virke i Hardanger eller andre distriktskommuner i Vestland. Du kan søkje om opphald for to veker og inntil 3 månader. Det kan gjerast unntak frå dette om det er særskilde grunnar knytt til spesielle kontaktar med institusjonar og liknande.

SØKNADSSKJEMA finn du HER
Følgjande vert vektlagt i vurderinga av søknadane:
  • Kvalitet og framdrift på søkjaren sitt kunstnarlege arbeid og potensiale for vidare utvikling.
  • Plan for opphaldet.
  • Eventuelle kontaktar med institusjonar, nettverk etc. i Berlin.
Hardangerrådet tek imot og registrerar søknadane
DIGITALT SØKNADSKJEMA

OM HUSVÆÆRET/ HUSREGLAR
Husværet ligg i tredje høgd i eit gamalt og sjamerande bygg. Det har enkel standard. Huseigar har avtale med ein kontaktperson i Berlin for tilsyn og praktiske råd.Det er ikkje høve til framleige eller utlån til andre. Ein må sjølv vaske etter endt opphald.
Kunstnarane som får tildelt opphald må betale 200 kr per person per døgn for tildelt periode. Den som har fått tildelt opphaldet pliktar å gi opplysning til Hardanger Kunstlag om ein har overnattande gjester, kor mange og over kor mange døgn. Opphaldet vert fakturert i etterkant. Husreglane finn du HER

Husværet ligg rett ved S-banestasjonen Schöneberg som tek deg deg overalt, vidare til U-banen osb. Schöneberg er og eit eigna utgangspunkt for buss. Sjå kart nettstaden til Hardanger Kunstlag

KVIFOR HARDANGER - BERLIN?
Kunstuttrykk er ein del av samtida dei blir skapt i. Difor treng aktørane innan kunst og kultur - som alle andre yrkesgrupper - å oppgradera seg i kva som skjer innan sitt fagfelt. Ein treng kontakt med fagfeller og miljø som gjev nye innfallsvinklar, idear og kunnskap. Ein treng å sjå og oppleva kunst på internasjonalt nivå – og alt dette får ein i Berlin. Inntrykka frå storbyen har ein med seg som eit fagleg depot. Det gir grunnlag for utvikling av nye prosjekt, konsertar, utstillingar, ulike kultur og kunst arrangement samt i undervisning til barn og vaksne i Hardanger og Vestland. Hardanger Berlin er eit spleiselag samensatt av Hardanger Kunstlag, Eidfjord kommune, Hardangerkommunane og Vestland fylkeskommun


 


Tildelt opphald i 2023
Brita Grov & Maria H. Nerhus 8.1 - 19.2
Vedlikehald 19.2 - 26.2 
Eidfjord Kommune Kunstnerstipend 26.2-19.3
Lars Korff 19.3-16.4
Bodil L. Roertveit 16.4-30.4
Berit E. Frøysland 22.05-11.6
Monica Takvam 11.6-2.7
Renate Rivedal 2.7-16.7
Torleif Bay 16.7-30.7
Thomas Bruvik 30.7-13.8
Anne Hesvik 13.8-27.8
Lars Ove Seljestad 27.8-1.10
Aud Bækkelund 1.10-15.10
Linn Heidi Stokke 15.10-29.10
Silje Solvi 29.10-26.11
Lisa Him 26.11-31.12

 

 


 
Hardanger - Berling - Hardanger sin kunstnarbustad i Berlin
Berlin i bløming
foto: Ingvild Ystanes
Kunstnarar i Berlin 2015