NÆRINGSUTVIKLING I HARDANGER

Hardanger har eit variert næringsliv med verksemder innan jordbruk, fiskeri, reiseliv, kultur, industri, varehandel, bygg- og anlegg, transport og kommunikasjon, vasskraft, konsulentverksemd, offentleg forvaltning og tenesteyting. Det er gode moglegheiter for å jobbpendla mellom kommunane, og det har vore realisert fleire større samferdselsprosjekt i regionen siste år som har auka mobiliteten mellom Hardangerkommunane.

Kommunane i Hardanger har etablerarteneste, og vil kunne gje råd og rettleiing i samband med søknad og verkemiddelapparat, m.m.

 

Lokale nærings-organisasjonar


Eidfjord næringslag

Næringshagen i Ullensvang
Hardanger%20og%20Voss%20N%C3%A6ringshage
Hardanger Industri
Kvam%20n%C3%A6ringsra%CC%8Ad_logo


Ulvik næringslag

Ullensvang Reiseliv

Opplæringskontor

Opplaeringskontoret-i-Hardanger
Handalag
Framtidsfylket Vestland

Kompetanse og rettleiing

Vestland fylkeskommune
Studiesenteret
Etablerersenteret
Ungt Entreprenørskap