toppbanner-HR

Om Hardangerrådet

HARDANGERRÅDET iks er eit interkommunalt selskap, oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr. 6.
Ny selskapsavtale er godkjent pr 22.10.2020 med kommunane Eidfjord, Kvam, Ullensvang og Ulvik


Hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktane samarbeid. 
Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd.

Hovudkontoret til Hardangerrådet ligg i Kinsarvik og har i dag 2 tilsette. 
Dagleg leiar Jostein Eitrheim: tlf 476 69 524
Konsulent Trude L. Rinaldo : tlf 489 54 550
Mail kan sendast på: post@hardangerraadet.no.

ORGANSISASJON:
Hardangerrådet sine organ er Regionrådet, Styret, Hardingtinget, Rådmannsforum og dagleg leiar.
Regionrådet = Representantskapet og er Hardangerrådet sitt øverste organ.
Regionrådet og Hardingtinget er leia av rådsordførar Roald Aga Haug, Ullensvang kommune
Styreleiar er Solfrid Horne-MoeHARDANGERRÅDET ARBEIDER MED 3 HOVUDOPPGÅVER:
1. POLITISK SAMORDNING
Vera pådrivar og oppfølgjar overfor overordna styresmakter. Gje felles fråsegner påvegne av kommunane.

2. FAGLEG SAMARBEID
Styrkja identiteten i Hardanger og utvikla samarbeidsformer mellom kommunane der næring, skule og kultur er sentrale områder.

3. TEAM HARDANGER - ETABLERARATENESTE OG NÆRINGSUTVIKLING.
Hardangerrådet har partnarskapsavtale med Vestland fylkeskommune. Del av arbeidet er nettverksbyggjar for dette arbeidet. Sjølve etablerertenesta har kommunane/herada i Hardanger sjølve ansvar for, og kommunane sine kontaktpersonar ilag med Næringshagen i Ullensvang, Næringshagen i Hardanger og Visit Hardangerfjord utgjer dei Team Hardanger.

FJORDVEGEN RUTE13
Hardangerrådet iks v/Jostein Eitrheim har dagleg leiar-funksjonen til Fjordvegen Rute 13. Det er eit interesseselskap som arbeider for Rv 13. 

Last ned