Hardangerrådet

Om Hardangerrådet

HARDANGERRÅDET iks er eit interkommunalt selskap, oppretta med heimel i lov om interkommunale selskap av 29.01.1999 nr. 6.
Ny selskapsavtale er godkjent pr 22.10.2020 med kommunane Eidfjord, Kvam, Ullensvang og Ulvik


Hovudoppgåva er å styrkja regionen gjennom større grad av forpliktane samarbeid. 
Samarbeidet skal leggja til grunn deltaking frå likeverdige partar og skal vera eit supplement og ei støtte til kommunane si eiga verksemd.

Hovudkontoret til Hardangerrådet ligg i Kinsarvik og har i dag 1 tilsett.
Konsulent Trude L. Rinaldo : tlf 489 54 550
Mail kan sendast på: post@hardangerraadet.no.
Styreleiar er Jon Olav Heggseth: tlf 909 56 912

ORGANSISASJON:
Hardangerrådet sine organ er Regionrådet, Styret, Hardingtinget og Rådmannsforum.
Regionrådet = Representantskapet og er Hardangerrådet sitt øverste organ.
Regionrådet og Hardingtinget er leia av rådsordførar Timo Knoch, Eidfjord kommune
Styreleiar er Jon Olav Heggseth

HARDANGERRÅDET ARBEIDER MED 3 HOVUDOPPGÅVER:
1. POLITISK SAMORDNING
Vera pådrivar og oppfølgjar overfor overordna styresmakter. Gje felles fråsegner påvegne av kommunane.

2. FAGLEG SAMARBEID
Styrkja identiteten i Hardanger og utvikla samarbeidsformer mellom kommunane der næring, skule og kultur er sentrale områder.

3. TEAM HARDANGER - ETABLERARATENESTE OG NÆRINGSUTVIKLING.
Hardangerrådet har partnarskapsavtale med Vestland fylkeskommune. Del av arbeidet er nettverksbyggjar for dette arbeidet. Sjølve etablerertenesta har kommunane/herada i Hardanger sjølve ansvar for, og kommunane sine kontaktpersonar ilag med Næringshagen i Ullensvang, Hardanger og Voss Næringshage og Visit Hardangerfjord utgjer dei Team Hardanger.

FJORDVEGEN RIKSVEG 13
Hardangerrådet iks v/administrasjon har dagleg leiar-funksjonen til Fjordvegen Riksveg 13. Det er ei foreining som arbeider for Rv 13. 

Last ned