Hardanger
Friluft
Tryggleik
Lukka
Hardanger
Hardanger - Lukka, tryggleik, friluft
Hardanger
toppbanner-HR

Samhandlingsreforma

samhandling lll
Sluttføring prosjektet "Samhandlingsreforma i Hardanger, Voss og Vaksdal fase ll
Dei viktigaste resultata er vedtak om
  1. Å vidareføra nettverk for folkehelsekoordinatorane, nettverk for kommunehelse- og samfunnsmedisin med kopling til miljøretta helsevern.
  2. Å styrkja og systematisera interkommunalt samarbeid vedrørande planlegging og drift av miljøretta helsevern.
  3. Etablering av tiltaksbank for folkehelse.
  4. Interkommunalt samarbeid om vidareutvikling av rehabiliteringsfeltet. I fyrste omgang gjeld dette innføring i kvardagsrehabiliteringa i kommunane. Når staten sjølv har avklara ansvars- og oppgåvedeling innan rehabiliteringsfeltet vil rådmennene på nytt vurdera interkommunalt samarbeid om meir spesialiert rehabilitering i institusjon.
  5. Ressursar til å etablera samarbeid om meir spesialiert rehabilitering og spesialisthelsetenesta.
Meir informasjon på hardanger.com

Samhandlingsreforma finn du her ved å gå inn denne vegen:  Hardangerrådet - Aktivitetar - Samhandlingsreforma
 

Publisert 2016-02-10 09:11