Hardangerrådet

Samhandlingsreforma i Hardanger

Prosjekt Samahandlingsreforma i Hardanger.

Bakgrunnen er ny Folkehelselov og ny Helse- og omsorgslov, gjeldande frå 2012. Gjennom systematisk planarbeid og tiltak i alle sektorane er målet å få ei god folkehelse. Gjennom godt samarbeid mellom kommunar og med sjukehusa er målet å gje rett behandling til rett tid og på rett stad. Samhandlingsprosjektet har m.a. arbeidd med tre delprosjekt: Folkehelse i Hardanger og Voss, Legevakt i Hardanger og Voss, og Allmennlegetenester i Hardanger. Kommunestyra vedtok i september 2012 å gjennomføra tilrådingane i samarbeidsprosjekta. Hardangerrådet er styringsgruppe for Hovudprosjektet og Rådmannsforum styringsgruppe for delprosjekta. 
Prosjektet fram til august 2014 finn du på heimesida Samhandlingsreforma i Hardanger www.kvam.no/samhandlingsreforma

Prosjektet er no avslutta. Oppsummering av prosjektet,  sluttrapportar for delprosjekta og endeleg vedtak fin de  her.

Sluttrapportane på prosjektoppgåvene 1-9
Vedtak
Rapport
Notat
Pressemelding 27.1.2016

Evalueringsseminar 8.september 2016