toppbanner-HR

REGIONALT NÆRINGSFOND HARDANGER - AVVIKLA

Hardangerrådet har frå 2004 til 2014 årleg fått midlar til Regional Næringsutvikling, løyvde av Hordaland fylkeskommune. med grunnlag frå Statsbudsjettet kap 551 post 60. Hardangerrådet har teke ansvaret for forvaltninga av midlane og kallar det Regionalt Næringsfond Hardanger(RNH). Denne ordninga er slutt. 
Vimplar med kommunevåpna til dei sju gamle kommunane i Hardanger
Hardangerrådet er ansvarleg for sakshandsaminga av søknadane fram til fondsstyret som består av 7 hardangerordførarar og 2 representantar frå Næringslivet. I 2015 er det ikkje tildelt nye midlar til Regional Næringsutvikling i Hardanger. Fondet er avvikla, men RNH har 1 mill kroner i restmidlar. Regionalt Næringsfond vil i 2015 ha tildeling for siste gong med søknadsfrist 01.09. 

Retningsliner.
På bakgrunn av føringar frå stat og fylkeskommune, så har Hardangerrådet ved Hardingtinget vedteke lokal strategi og eigne retningsliner for forvaltninga av RNH. Investeringar i bygg/faste installasjonar og driftstiltak fell utanfor RNH. 

Strategisk plan og retningsliner(korrigert 25.4.2013)finn du  her, eller du kan kontakt Hardangerrådet på tlf: 53 67 14 50 eller mail: post@hardangerraadet.no

SØKNADEN
Frå 2013 skal alle søknadane sendast digitalt på www.regionalforvaltning.no. 
Dersom du har organisasjonsnummer skal du registrera deg som organisasjon. Dersom ikkje skal du registrera deg som privat.
Det er viktig å oppgje budsjett og finansiering i ein søknad då RNH kan samordnast med kommunale næringstilskot.

Søknadsfristen er 01.09 med tildeling i siste halvdel av november
 

Innkalling Møtebøker RNH

Her finn du innkallingar og møtebøker styremøter i Regionalt Næringsfond Hardanger.

Tilsagn RNH 2015

Vegutbetring Rv 13 Brattlandsdalen     
kr   50 000
Kompetansepakke i Reiselivet               
kr   30 000
Lokalmatnettverk                                     
kr   25 000
Etableringsstøtte Næringshagen i H    
kr    75 000
Ungt Entreprnørskap                              
kr  400 000
Terra Madre Hardanger                          
kr  100 000
Cynamiden klatresenter i Odda            
kr    75 000
Vikebygd landskapspark oppfølgjing   
kr    25 000
Dyrk Smart III                                          
kr  100 000
Wellguard AS                                           
kr   75 000
Sjøaure Hardanger RHF                        
kr    25 000
Vandresdestinasjon Hardanger RMH  
kr    50 000
Skifer bygningsarven i Hardanger       
kr    60 000