framtida-er-sponsa-av-hardanger
Lukka er å bu i naturskjøne omgjevnader i Hardanger. Her har me gode oppvekstvilkår, rein og frisk luft, og ingen rushtrafikk. Flytta til Hardanger? Sjekk ledige stillingar og hus under!
  • Reisemål Hardanger Fjord as

  • Aktivitet- tur for to, fisking på fjorden Foto: Terje Rakke/ Nordic Life AS/ Reisemål Hardanger Fjord as/ Fjord Norge AS

  • Lofthus i Hardanger Foto: CH/innovation norway

Skule/ barnehage
i Hardanger >>
Hus i
Hardanger >>
Jobb i
Hardanger >>
Lukka er å bu i naturskjøne omgjevnader i
Hardanger. Her har me gode oppvekstvilkår, 
rein og frisk luft, og ingen rushtrafikk. Flytta til
Hardanger? Sjekk ledige stillingar og hus under!
tekstbg-forsidebanner2
Framtida er sponsa av Hardanger
vegg

Fellesmøte FoU og Hardanger hjå NIBIO Ullensvang

Fellesmøte FoU og Hardanger

Pressemelding frå Hardangerrådet og Sogn Regionråd

Ordførarar i Hardangerrådet og Sogn regionråd på felles rådsmøte i Øystese. Foto: Hardangerrådet.
Ordførarar i Hardangerrådet og Sogn regionråd på felles rådsmøte i Øystese. Foto: Hardangerrådet.
Pressemelding
Vil bli ei sterk politisk kraft
Ordførarar i Hardanger og Sogn møttest i Øystese for å drøfta tettare samarbeid og korleis utvikla Indre Vestland til å bli ein slagkraftig region.
Hardanger og Sogn har mykje til felles og dei tolv ordførarane ser føre seg mange område å samarbeide om. Kraft, industri, reiseliv og rassikring vart trekt fram på felles rådsmøtet. Reiselivet har tett dialog i dag og har lenge samarbeidd på tvers av kommunar og regionar. Moglegheiter for meir samhandling vart løfta fram på møtet.
Kommunane i indre Vestland utgjer Noregs kraftbelte innan fornybar energi. – Vi har rikeleg tilgang med kraft i dei to regionane. Krafta må brukast her ho vert produsert, seier Torgeir Næss, rådsordførar i Hardangerrådet.
Nye strukturar gjer at samarbeid kjem til å spele ei viktigare rolle. Sogn og Hardangar har mykje å henta på å fronta viktige saker i fellesskap. Ved å stå samla vil dei to regionane hevda seg mot sentrale og regionale styresmakter.
- Ordførarane viste eit tydeleg ønske om samarbeid. Det kom mange gode innspel på tema og oppgåver som vi kjem til å jobba konkret med i tida framover, seier Ivar Kvalen, leiar i Sogn regionråd.

For meir informasjon kontakt:
Torgeir Næss, leiar i Hardangerrådet, tornes@kvam.kommune.no, tlf 402 45 840
Ivar Kvalen, leiar i Sogn regionråd, ivar.kvalen@luster.kommune.no, tlf 951 91 829
Screenshot%202020-10-06%20at%2013_41_29

Samarbeid mellom regionråda i Vestland fylke - 6 regionråd/37 kommunar


Bakgrunnen for møte var at samarbeidsavtalen mellom regionråda i Vestland fylke og Vestland fylkeskommune per dags dato ikkje er fornya, og at regionråda er uroa for det vidare samarbeidet.
Me ser på møtet som vårt som svært fruktbart og eit godt grunnlag for vidare samarbeid.

¤ Presentasjon i møtet finn du her.

¤ Notat frå møte finn du her.

Hardangerrådet møtte Hordalansdbenken i dag

IMG_7941
Viktige tema var løfta fram og diskutert:
  • Samferdsel i distriktet må prioriterast, og andelen til rassikring må aukast.
  • Krafta må vidareforedlast der ho vert produsert. Me har kompetanse, forbrukspunkt, kaiar  og plass. 
  • Norge har internasjonalt ansvar for villreinen og må setja seg i førarseta for forsking og kunnskapsbygging, som må brukast saman med lokal medverknad før aksjon
  • Reiselivet står i limbo og treng forutsigbare og gode rammer. Dei ber om forlenging av rammer for lån og forlenging av momsreduksjon for å overleva.

HARDANGER BERLIN 2021

IMG_7493
FOR MEIR INFORMASJON OG SØKNADSSKJEMA SJÅ
HARDANGERKUNSTLAG.NO

SØKNADSSKJEMA HER
 
MERK AT EIENGINNSATS/GEBYR ER KR 100 PR DØGN PR BUANDE FOR ALLE DAGAR TILDELT
 
 

Sidersafari i Hardanger

Sidersafari16
Sidersafari%209%20aga

Pressemelding om tiltak og arbeid i Hardangerregionen ifm koronakrisa

Hardangerrådet og Team Hardanger med næringshagane samarbeider no tett for å støtta næringslivet i Hardangerregionen gjennom denne krisa som råkar alle på ein eller annan måte.
Målet er å koma ut sterkare enn før. Regionalt samarbeid er no viktigare enn nokon gong, det gjev oss kunnskap og balanse til å våga å ta gode avgjerder for korleis vi best kjem igang att når verksemdene skal starta opp.
Her er pressemeldinga

REGIONALT ETABLERARFOND HARDANGER 2020

Regionalt Etablerarfond Hardanger 2020

Vestland fylkeskommune vidarefører ordninga med regionale etablerarfond.
Hardanger er ein av regionane, og omfattar kommunane Eidfjord, Kvam, Ullensvang, Ulvik og Voss.
Midlane skal tildelast som tilskot på inntil kr. 50 000,- og skal bidra til gjennomføring av tiltak i tidleg oppstartfase.
Etablerarfondet vert forvalta av Hardangerrådet.
Meir informasjon på www.hardanger.com


Aktuelle søkjarar

Målgruppa er etablerarar og ny næringsverksemd som fell utanfor Innovasjon Noreg si ordning
med «etablerartilskot til gründerbedrifter med vekstambisjonar og ein forretningsidé som representerer noko vesentleg nytt i marknaden».
Tilskotet vert gitt innanfor rammene av bagatellmessig støtte.
Prosjekt eller tiltak som det vert søkt om midlar til må vere forankra i ein eller fleire av kommunane i den regionen det vert søkt om tilskot i.
Prosjektet skal ha god kvalitet, søkjar skal ha god gjennomføringsevne og verksemda som vert etablert bør innehalda minst eitt årsverk.

Søknadsfrist
Søknader blir handsama fortløpande, og det blir lagt opp til rask sakshandsaming.
Ingen søknadsfrist.
Søknadane skal sendast inn elektronisk gjennom www.regionalforvaltning.no
For meir informasjon ta kontakt med Hardangerrådet iks
Telefon 53671450
Mail: post@hardangerraadet.no
Kontaktperosn: Trude L. Rinaldo
15056754_366398850411144_6168424501437530112_n

HARDANGER UNGDOMSTING 2020

INNKALLING
REFERAT
PRESENTASJONAR: Stian Opedal, Vestland fykeskommune
                                    Anna Mo Bjørklund, Kvam Familie og Læringssenter
_1144436
Hardingtinget 2020
Hardangerrådet 2020

Hardangerrådet i 2020

Voss herad: Hans-Erik Ringkjøb

Ulvik herad: Hans Petter Thorbjørnsen
Ullensvang kommune: Roald Aga Haug
Kvam herad: Torgeir Næss
Eidfjord kommune: Anders Vatle


 
GOD JUL
foto: Jostein Eitrheim
Hardangerkonferansen 2019
IMG_3381

Studietur til Lofoten 2019

Merkevare Hardanger
Fotograf : Eli Lund, Hardanger Folkeblad

Nyhende frå regionrådet

Hardangerrådet - eit samarbeidsselskap for kommunane i Hardanger

Regionalt møte FoU og Hardangerrådet

NIBIO Ullensvang inviterte Hardangerrådet til fellesmøte mellom FoU, næring og Hardangerrådet.

Program for møtet 
 

LES MEIR >>

Noreg som attraktiv kulturdestinasjon

I går la Kulturdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet saman ut: 
Pressemelding
Strategi for kultur og reiseliv - Noreg som attraktiv kulturdestinasjon.
Dette arbeider me aktiv med også i Hardanger. Hardanger Kulturråd, Visit Hardangerfjord og Hardangerrådet skal drøfta ilag fyrstkomande mandag.

LES MEIR >>

SIDERKLYNGA HARDANGER

Sider frå Hardanger er i startgropa for noko stort.  Siderklynga er eit samarbeid for å ta vare på og utvikla dette enorme potensialet. Klynga er sett saman av siderprodusentar frå heile Hardanger, Siderprodusent laget i Hardanger, NIBIO Ullensvang.
Andre støttespelarar er Sparebanken Vest, Fylkesmannen i Vestland, Hordaland Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Hardangerrådet.
Vil du vita meir om siderklynga så gå inn på nettstaden deira  www.siderklynga.no

LES MEIR >>

Fleire nyhende >>
hardanger%20ungdomsting%202018

Hardanger Ungdomsråd

Hardanger Ungdomsråd er eit regionråd for ungdom i Hardanger.
For å fremja saker som gjeld born og unge,  for å ta del og vera med å skapa framtida til Hardanger,  for å verta kjende med ungdommar frå heile regionen og for å verta kjende med regionen var Hardanger fyrst ute med å laga ein plattform for dei unge. 

Les meir >>

Mangfaldet i Hardanger

Mangfaldet er stort i Hardanger. Hardanger er ein region med 5 kommunar der ein kan leva det gode liv nede ved fjorden eller lagt inne på Hardangervidda. Det er stor breidde i arbeidsplassar som vert tilbydd, alt frå reiseliv og landbruk, til internasjonal industri, til offentleg forvalting og lokalsjukehus. Me har eit rikt kulturliv der tilboda varierer frå gode kommunale kulturskular til internasjonalt kunstnarsenter i Ålvik. Gode lokalsamfunn er eit kjenneteikn.
 

Arrangementskalender

larm

Kva skjer?

I Hardanger er det eit yrande folkeliv med cruiseskip, turistar, og ikkje minst festivalar. Spesielt om sommaren er det livleg i regionen. Dei seinare åra har det dukka opp ei rekke nye festivalar. Her finn du noko for ein kvar smak. 
musikk-i-hagen

Kunst og kultur

Hardanger har gjennom århundre inspirert kunstnarar og kulturutøvarar, og er framleis ein region med eit pulserande kulturliv. Det er svært gode kulturskular i alle Hardangerkommunane og prisen for kulturtilboda i kulturskulen er ganske rimelege. Det er mange kultur- og kunstarrangement i regionen, nokon store og nokon små, og noko for ein kvar smak.
tizir

Næringsliv

Næringslivet i Hardanger er variert. Vi har mange bedrifter som er verdsleiande på sine felt. I desse bedriftene finn me topp kompetansemiljø, som stadig flytter grensene for kva som mer mogleg å få til.
Landleg velværeturisme
Landleg velværetursime er produkt, aktivitet og økonomi med lokal  forankring, der kvalitet og bærekraft er i fokus.    
Les meir >>

Få oppdateringar frå Facebook

Kommunane i Hardanger

map_hardanger

Bilete frå Hardanger - Klikk på bileta for større versjon

Fleire bilete >>

Foto: Svere Hjørnevik/Fjord Norge